MI5 proposes to spy to possess individual enterprises